Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský / Okres: Kutná Hora / Pověřený obecní úřad: Čáslav

Z jednání obecního zastupitelstva
   9.12.2011
                        Předchozí jednání:
28.8.2002; 18.9.2002; 30.10.2002; 7.11.2002; 3.12.2002; 29.1.2003; 5.3.2003; 2.4.2003; 7.5.200311.6.2003; 16.7.2003; 20.8.2003; 24.9.2003; 29.10.2003; 25.11.2003; 21.1.2004; 18.2.2004; 24.3.2004; 28.4.2004; 26.5.2004; 23.6.2004; 28.7.2004; 25.8.2004; 29.9.2004; 20.10.2004; 1.12.2004; 15.12.2004; 12.1.2005; 2.3.2005; 12.4.2005; 18.5.2005; 22.6.2005; 3.8.2005; 24.8.2005; 21.9.2005; 2.11.2005; 6.12.2005; 25.1.2006; 1.3.2006; 5.4.2006; 3.5.2006; 7.6.2006; 19.7.2006; 30.8.2006; 4.10.2006; 27.10.2006; 6.12.2006; 17.1.2007; 12.2.2007; 23.2.2007; 14.3.2007; 4.4.2007; 9.5.2007; 4.6.2007; 11.7.2007; 29.8.2007; 3.10.2007; 17.10.2007; 21.11.2007; 12.12.2007; 23.1.2008; 20.2.2008; 2.4.2008; 7.5.2008; 21.5.2008; 11.6.2008; 30.6.2008; 9.7.2008; 3.9.2008; 5.9.2008; 15.10.2008; 12.11.2008; 10.12.2008; 14.1.2009; 18.2.2009; 18.3.2009; 15.4.2009; 13.5.2009; 10.6.2009; 8.7.2009; 5.8.2009; 9.9.2009; 7.10.2009; 11.11.2009; 9.12.2009; 13.1.2010; 10.2.2010; 23.3.2010; 28.4.2010; 17.5.2010; 26.5.2010; 16.6.2010; 7.7.2010; 1.9.2010; 8.9.2010; 13.9.2010; 6.10.2010; 5.11.2010; 2.12.2010; 6.1.2011; 10.2.2011; 18.2.2011; 10.3.2011; 15.4.2011; 12.5.2011; 9.6.2011; 11.8.2011; 29.9.2011; 10.11.2011;

Poslední řádné zasedání zastupitelstva obce Zbýšov se konalo 9.12.2011 od 18.00 hod. v kanceláři OÚ Zbýšov.
Přítomni: K. Němcová, I. Vergner, J. Fantová, A. Kličková, J. Martínek, B. Pechová, O. Poul, L. Řeháčková, J. Vonšovský.
Omluveni:
Hosté: Pánové A. a K. K. a C. (Zbýšov).

1. Starostka uvítala zastupitele a hosty a provedla kontrolu zápisu z minulého zasedání zastupitelstva dne 10.11.2011.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí.

2. Starostka otevřela další jednání o došlé petici zbýšovských občanů k záznamu z jednání zastupitelstva z 10.11.2011. Občané se v petici pozastavili nad bodem 2 a žádali vysvětlení, a nad bodem 4, kde doporučovali zaměstnat nezaměstnané z obce Zbýšov. Starostka podala k oběma bodům uspokojivé vysvětlení. V rozpravě navrhl pan C., aby se obec připravila na vykoupení stavebních pozemků podle ÚP pro bytovou výstavbu ve Zbýšově.
Usnesení: Zastupitelstvo ukládá starostce, aby vysvětlila občanům dotyčné body vhodnou formou pro web obce a úřední desky ve všech částech obce.

3. Starostka předložila ke schválení smlouvu s firmou AVE a.s. Čáslav o svozu a skládkování komunálního a separovaného odpadu z obce Zbýšov. V souvislosti s tím projednalo zastupitelstvo výši poplatku za dopady pro občany Zbýšova.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu a ponechává poplatek občanů na stejné výši, jako v roce 2011, tedy 450 Kč na trvale hlášenou osobu a 500 Kč na rekreační objekt.

4. Starostka informovala o došlé žádosti Městské nemocnice Čáslav o dotaci na rok 2012.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Městské nemocnici Čáslav dotaci ve výši 10 tis. Kč.

5. Starostka informovala o žádosti občanů Zbudovic o příspěvek na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v sobotu 26.11.2011 na návsi ve Zbudovicích. Podle zprávy J. Martínka se na slavnosti sešlo přes 50 občanů a dětí i z okolních vesnic.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 2 tis. Kč.

6. Starostka informovala, že k žádosti paní Kláry Holubové (Vlkaneč) o pronájem prostorů bývalé lékarny v objektu Zdravotního střediska čp. 58 ve Zbýšově pro účely zřízení masážní služby nepřišly žádné připomínky. Paní Holubová informovala, že bude provádět sportovní a relaxační masáže.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem bývalé lékárny paní Holubové a stanovuje nájemné 200 Kč měsíčně.

7. Starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření obce Zbýšov č. 5/2011.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje RO č. 5/2011.

8. Starostka předložila k projednání nabídky pražských divadel (divadelní hry a muzikály). Zastupitelstvo vybralo muzikál Carmen v Hudebním diovadle Karlín (plánovaná návštěva v březnu) a hru Sborovna v Divadle u Hasičů (plánovaná návštěva v dubnu až květnu). Obec bude hradit autobus, občané si uhradí vstupenky.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje úhradu autobusu pro tyto kulturní zájezdy.

9. Starostka informovala o dalším jednání s panem ing. Michalem Holíkem ohledně odbahnění Velkého zbýšovského rybníka (viz bod 1 z 10.11.2011).
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí.

10. Starostka informovala o žádosti paní Aleny Kličkové st., prodavačky a nájemkyně obchodu a hospody v Kluckých Chvalovicích, o zrušení nájemní smlouvy nejpozději k 31. 3. 2011. V souvislosti s tím hledá obec nového nájemce a provozovatele prodejny v Kluckých Chvalovicích.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí.

11. Starostka informovala o nabídce Léčebny dlouhodobě nemocných v Ledčí n.S. k umístění seniorů vyžadujících péči. Cena pobytu 60 Kč/den, televize 10 Kč/den.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí.

12. Starostka informovala o žádosti paní S. (chalupa Březí) o odkoupení obecního pozemku č.k. 1040 (výměra 292 m2), který sousedí s jejím pozemkem.
Usnesení: Zastupitelstvo žádost zamítá.

13. Starostka předala ing. Vergnerovi k vyřízení dopis ing. A. Hejzlara (MěÚ Čáslav) a žádostí o informace k publikaci o Mikroregionu Čáslavsko.
Usnesení: Zastupitelstvo ukládá ing. Vergenrovi dopis vyřídit.

14. Paní A. Kličková informovala o schůzi SDH Klucké Chvalovice (starosta Miroslav Voplakal). Ze schůze vyplynula potřeba nakoupit nové hadice s rozdělovačem, které sbor nemá a nemůže se tak zúčastňovat hasičských soutěží. Dalším důvodem je i malý počet mladších schopných členů pro tyto soutěže. Je nutné neprodleně předat OÚ Zbýšov objednávku hadic včetně jejich specifikace. Pan O. Poul k tomu uvedl, že je možné v současnosti zakoupit set hadic a rozdělovače z dotace Středočeského KÚ.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí.

15. Pan O. Poul přednesl žádost SDH Zbýšov o příspěvek obce ve výši 4 tis. Kč na nákup zásahových přileb, zásahových hadic a kalového čerpadla pro zásahovou jednotku SDH z dotace Středočeského KÚ.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dotační nákup přileb, hadic a čerpadla pro SDH Zbýšov.

16. Starostka předložila k schválení rozpočet obce Zbýšov na rok 2012, který prošel veřejným posouzením bez připomínek. Rozpočtové příjmy 7 042 tis. Kč, rozpočtové výdaje 6 031,8 tis. Kč, financování (splátky úvěrů) 1 010,2 tis. Kč; výdaje celkem 7 042 tis. Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2012.

17. Starostka předložila ke schválení vnitropodnikovou směrnici k odepisování majetku a odpisový plán obce Zbýšov.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vnitropodnikovou směrnici k odepisování majetku i odpisový plán obce Zbýšov.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat asi v druhém týdnu ledna 2012.

S použitím zápisu, zhotoveného paní A. Kličkovou, připravil I. Vergner.

Zpět na homepage